பக்கங்கள்

ஞாயிறு, 19 பிப்ரவரி, 2023

பொருளோடு வாழ்வா? வாழ்க்கைக்குப் பொருளா? (3&4)

பொருளோடு வாழ்வா? வாழ்க்கைக்குப் பொருளா? (1&2)

பெருந்தொற்றும் 'நம் நாட்டு'ப் பொருளாதாரத் தாக்கும் படிக்கப் பயனுறு நூல்!

இப்படி ஒரு வியக்கத்தக்க ஆய்வு நூல்!

செவ்வாய், 12 ஜூலை, 2022

சிறை இலக்கியம் படைத்த சிந்தனைச் செல்வர் தோழர் பாலன் (1)&(2)

புதன், 6 ஜூலை, 2022

சகிப்புத் தன்மை - ஓர் உயர்த்தும் ஏணி! (1)(2)

சிங்கப்பூரின் புத்தகக் கடையின் "மறைவுக்குறிப்பு" (Obituary)